حجت اسلام سعید شاه‌آبادی

فرزند آیت الله الغظمی شاه آبادی